СПИСАНИЕ   BULGARIAN HISTORICAL REVIEW

ISSN 0204-8906 (печатно); ISSN 2815-2905 (онлайн)

Bulgarian Historical Review / Revue Bulgare d’Histoire е издание на Института за исторически изследвания към Българска академия на науките.

То започва да излиза през 1973 г. като орган на тогавашния Единен център за наука и подготовка на кадри по история при БАН. Първи главен редактор (до 1990 г.) е Димитър Косев, а в редколегията влизат представители на различни научни звена – Мито Исусов и Виржиния Паскалева (зам.-главни редактори), Л. Живкова, Д. Ангелов, Ат. Божков, Е. Бужашки, В. Хаджиниколов, Хр. Христов, Й. Йотов, Д. Мичев, Н. Тодоров. През 1989 г. с ликвидирането на Единните центрове то става орган на Института по история към БАН (от 2010 г. Институт за исторически изследвания), а през 1990 г. за главен редактор е избран М. Исусов (до 1995). След него начело на редколегията застават последователно Радослав Попов (1995–2002), Виржиния Паскалева (2003–2011), Илия Тодев (2012–2016). Понастоящем главен редактор е Даниел Вачков, а в редакцията влизат изтъкнати учени от ИИстИ, специалисти по средновековна, нова и най-нова българска и обща история, по история на Българското възраждане и на българския национален въпрос, османисти, извороведи, демографи и др.

Замислено още от самото начало не като тясноинститутско списание, а като издание на професионалната историческа колегия, през всичките години Bulgarian Historical Review отразява научните достижения на българските историци в областта на националната, балканската и общата история. То съдържа оригинални и обобщаващи статии в сферата на политическата, икономическата и културната история на българските земи през отделните епохи в развитието на човечеството – Античност, Средновековие, Възраждане, Ново и Най-ново време. По този начин се постига изпълнението на една от неговите основни задачи – да се изясняват многостранните връзки и отношения на българите с другите народи през вековете, за да се разкрие мястото и ролята на България в развитието на човешката цивилизация. В същото време българските исторически теми се вплитат в европейската и световната история.

Друга насока на тази интеграция със световната историческа наука е предоставената възможност на страниците на списанието да обнародват свои изследвания чуждестранни учени, специалисти по проблемите на България, Балканите и Източна Европа. Затова и в него все по-често публикуват автори от различни изследователски институти и университети не само от България, но и от чужбина. При това автори на материалите са както утвърдени учени, така и млади изследователи.

Наред с класическия тип исторически разработки на неговите страници все по-често се появяват и изследвания с интердисциплинарен характер и нови методологически подходи. Публикуваните материали са посветени както на конкретноисторически проблеми, така и на обобщаващи теми; те предлагат нови интерпретации на вече изследвани въпроси и въвеждат в научния живот нови за българската историческа наука проблеми.

Bulgarian Historical Review стартира с издаването на 4 книжки годишно. През 1990-те години във връзка с тежката икономическа криза, в която се оказва не само страната, но в частност и българската наука, започва частично сдвояване на броевете, а от 1998 г. трайно се установи практиката за издаване годишно на две двойни книжки с номерация 1-2 и 3-4.

Списанието публикува материали на английски, френски, немски и руски език. Това дава възможност на огромен брой чуждестранни историци, а също и любители на историята, да се запознаят с постиженията на българските си колеги на достъпен за тях език.

Bulgarian Historical Review е насочено към широка читателска аудитория (учени, студенти, учители и интелектуалци, интересуващи се от българската, балканската и общата история). То се разпространява в страната и в чужбина, присъства в големите национални и световни библиотеки, в университетски центрове на Балканите, в Европа, Русия и Америка.

Списанието се разпространява в хартиен и в PDF вариант.

Bulgarian Historical Review е включено в редица европейски и световни бази данни, където се следи, анализира, оценява и разпространява:

 • SCOPUS      
  0.1
  2023CiteScore
   
  19th percentile
  Powered by  Scopus
 • EBSCOHost
 • WEB OF SCIENCE – 3 квартил
 • РИНЦ (Русский индекс научного цитирования) – коопериран с Web of Science
 • CEEOL (Central and East European Online Library) и др.