Технически изисквания към ръкописите

 1. Статиите, които се изпращат за публикуване, трябва да бъдат написани на френски, немски, английски или руски език. Готовите ръкописи се депозират в хартиен вид (едностранна разпечатка) в редакцията, като едновременно се изпращат в електронен вариант на мейла на списанието: bhr@ihist.bas.bg
 2. Основният текст на ръкописа трябва да бъде придружен от:
  1. Резюме на английски (до 200 думи), разположено веднага след заглавието. То трябва да описва основните цели на изследването; да дава информация как е проведено изследването; да сумира най-важните резултати от изследването и тяхното значение.
  2. Ключови думи (до 5) непосредствено след резюмето.
  3. Списък на всички цитирани в материала заглавия в края на текста (оформени в стандарт ISO 690 – вж. на http://oldweb.tu-sofia.bg/bic/citirane.pdf).
  4. Кратка актуална био-библиографска справка за автора, придружена с адрес и пощенски код, e-mail.
  5. Резюме на български език (за включване в сайта на списанието).
 3. Текстовете трябва да са във формат RTF или DOC (Docx); шрифт Times New Roman (12 pt), нов абзац (First Line) – 1,25 cm, въведен чрез опцията Paragraph/Special/First line (без употреба на табулатор!), без сричкопренасяне, без никакви други форматирания (опциите Parаgraph/ Indentation/Left-Right и Parаgraph/ Spacing/Before-After трябва да са на 0 см).
 4. Бележките се оформят като FOOTNOTES, с възходяща номерация с арабски цифри за всеки отделен материал, въведени автоматично чрез опцията References/Footnotes/Continuous на Word for Windows, шрифт Times New Roman (10 pt). Цифрите на бележките в изложението се изписват след препинателния знак, в случай че има такъв непосредствено преди цифрата.
 5. За оформяне съдържанието на бележките под линия се използва Българския държавен стандарт (БДС). Позоваването е както е показано с примери:
  1. Непериодични издания:
   1. Монографии:

    McLane, Ch. Soviet-Middle East Relations. London: Central Asian Research Centre, 1973, р. 30–31.

    Недков, Ц. Стопанският живот на град Балчик (1878–1944). Добрич: „Матадор 74“, 2009, с. 39.

   2. Статии в сборници, поредици и енциклопедии:

    Scheff1er, Th. Ethno radikal is mus: Zum Verhaltnis von Ethnopolitik und Gewalt. – In: Mindeiheiten als Konfliktpotential in Ostmittel- und Sudosteuropa. Hrsg. G. Sеewann. München, 1995, S. 9-47.

  2. Периодични издания:

   Daskalov, R. Ideas about, and Reactions to Modernization in the Balkans. – East European Quarterly, XXXI, No. 2, June 1997, p. 141-179.

   Цветкова, Б. Робството в Османската империя и по-специално в българските земи под турска власт. – Исторически преглед, 1954, № 2, с. 82-100.

  3. Повторно цитиране

   Пак там; Op. cit.

  4. Архивен материал

   НБКМ–БИА, оп. 2, а.е. 7, л. 108-109,

   ЦДА, ф. 264 К, оп. 2, а.е. 9393, л. 3-9.

  5. Вестник

   Новини, ІІ, бр. 9, 22 окт. 1891, с. 3.

 6. Всички изображения – графики, таблици, диаграми – да бъдат номерирани и озаглавени и да са редактируеми.
 7. Текстът и изображенията трябва да са портретно ориентирани и чернобели, текстът да е подравнен само отляво. Да не се използват никакви форматиращи опции, вкл. пренасяне на части от думите на нов ред.
 8. Редакцията не поставя граници за обема, но моли авторите да имат предвид, че става дума за списание.
 9. Ръкописи не се връщат.